درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

▪ لباسهای میهمان ها را آویزان می کنید : تغییراتی در اطراف شما رخ خواهد داد.

▪ چیزی را آویزان می کنید : بیماری

▪ لباسها را آویزان می کنید : بیشتر خودتان را کنترل کنید .

▪ لباسهای بچه ها را آویزان می کنید : مراقب رقیب باشید.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر آویزان کردن وسیله یا لباس در خواب چیست