image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

فضانورد فرانسوی توماس پیسکو که از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ به ماموریت پروکسیما فرستاده شده این عکسهای دیدنی زمین از فضا را گرفته است.ماموریت او ۶ ماه به طول می انجامد او تا ماه مه ۲۰۱۷ در ایستگاه فضایی بین المللی خواهد بود.

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده

image تصاویر زیبا از کره زمین که از فضا گرفته شده