قدم زدن در خیابان های پوشیده از گل می تواند مسحور کننده باشد و مردم را به پیاده روی و دوچرخه سواری ترغیب میکند.

#۱ Molyvos, Lesvos, Greece

image تصاویر دیدنی از خیابان هایی پر از گل های رنگارنگ در جهان

#۲ Bonn, Germany

image تصاویر دیدنی از خیابان هایی پر از گل های رنگارنگ در جهان

#۳ Washington Dc, Usa

image تصاویر دیدنی از خیابان هایی پر از گل های رنگارنگ در جهان

#۴ Cullinan, South Africa

image تصاویر دیدنی از خیابان هایی پر از گل های رنگارنگ در جهان

#۵ Stockholm, Sweden

image تصاویر دیدنی از خیابان هایی پر از گل های رنگارنگ در جهان

#۶ Valencia, Spain

image تصاویر دیدنی از خیابان هایی پر از گل های رنگارنگ در جهان

#۷ Spello, Italy

image تصاویر دیدنی از خیابان هایی پر از گل های رنگارنگ در جهان