مقدار اضافی واکس را با پشت چاقو که تیز نباشد بردارید. برای واکس های کرمی با استفاده از مایع لباسشویی محل لکه را چندبار مالیده و سپس به طور معمول بشویید. برای واکس های سخت، در بالاترین دمایی که برچسب لباس اجازه می دهد، آن را بشویید.