image ترفند پاک کردن سریع لکه خون از روی لباس

●ابتدا لکه را یک ساعت در آب سرد خیس کرده, بعد آهسته فشار دهید و آب آن را بگیرید

●آنگاه با مخلوط پودر رختشویی بشویید.

لکه خونهای کهنه را بر طبق نسخهء زیر پاک کنید

با محلول ۲۰%(کالیوماوکرالات)معروف به(ملخ شبدر) بشوئید و بعد فوری با آب جوش آبکشی کنید.

تک فارس » مطالب جالب » ترفند پاک کردن سریع لکه خون از روی لباس