image ترفند مراقبت از چکمه و پوتین های ساق بلند در فصل های گرم سال

در فصل های گرم سال هنگامی که میخواهید چکمه‌های بلند خود را در کمد نگه‌داری کنید، برای اینکه ساقه چکمه ها تغییر شکل پیدا نکند و شکل ظاهری خود را حفظ نماید می توانید یک دسته روزنامه را به صورت لوله شده داخل ساقه چکمه قرار دهید ویا یک حوله را به صورت لوله ای بپیچید و در داخل ساقه چکمه قرار دهید به این ترتیب ساقه چکمه حالت خود را حفظ کرده و حالت فشرده و تغییر شکل یافته پیدا نمیکند.