image ترفند جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی در خانه

برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی های درون گونی، یک عدد سیب درون گونی آنها قرار دهید.