image ترفند براق کردن سینی چای استیل

ظروف استیل مخصوصاً سینی چای را با پودر رخشا یا پودر تمییز کننده وان بشوییم براق و تمییز خواهد شد.