image ترفندهای جالب برای موفقیت در محیط کار

۱ – راحت بایستید و فضا را تصاحب کنید

۲ – هنگام ایستادن پاهایتان را کمی بیشتر از حد معمول باز کنید

۳ – زیر و بمی صدایتان را کنترل کنید

۴ – روش های پیش آزموده موفقیت را استفاده کنید

۵ – ژست قدرت بگیرید

۶ – ارتباط چشمی مثبت خود را حفظ کنید

۷ – هنگام حرف زدن از دست هایتان استفاده کنید

۸ – از حرکات بدنی باز مثل دست های باز یا قابل دید بودن کف دست ها استفاده کنید تا ریلکس و آرام باشید

۹ – نوک انگشتان دو دستتان را به هم بچسبانید و کف دستها از هم باز باشد. به عبارت دیگر مناره مخروطی بسازید

۱۰ – حالت های عصبی را کم کنید

۱۱ – لبخند بزنید

۱۲ – کامل و محکم دست بدهید