پیامبر (ص)فرمود :

«الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .»

یعنی ( خواب اگر تعبیر نشود چونان پرنده ای پرواز میکند و به وقوع نمی پیوندد اما اگر تعبیر شود ،واقع می شود.. .) .

image تاریخچه علمی تعبیر خواب از حقیقت تا افسانه

«ان الرؤیا تقع علی ما تعبر ومثل ذلک مثل رجل رفع رجله فهو ینتظره متی یضعها فاذا رأی احدکم رؤیا فلا یحدث بها الا ناصحاً او عالماً »

یعنی (خواب آنگونه که تعبیر می شود ،اتفاق می افتد و واقع شدن آن مانند کسی است که پای خود را برداشته است ومنتظر است تا ببیند که چه وقت آن را روی زمین بگذارد.پس هر گاه یکی از شما خوابی رادید آن را به جز نزد عالم و یا ناصحی بازگو ننماید )

«اذا رأی احدکم الرؤیا الحسنه فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیحه فلا یفسرها و لایخبر بها»

(اگر یکی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز بازگو ننماید).

«فان رأی احدکم ما یکره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس»

یعنی (اگریکی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواند و آن را برای کسی بازگو ننماید).

تک فارس » مطالب جالب » تاریخچه علمی تعبیر خواب از حقیقت تا افسانه