زمان بارداری در انواع عقرب بین ۲ تا ۴ ماه است.عقرب ها موجوداتی زنده زا هستند و از اواسط تابستان تا نیمه پاییز بسته به نوع عقرب از ۶ تا ۹۰ نوزاد به دنیا می آورند در بعضی از انواع عقرب نوزاد ها از پشت و در بعضی نیز از سر عقرب به دنیا می آیند و زمان خروج نوزاد نیز بین انواع عقرب متفاوت است و بین یک ساعت تا ده روز طول می کشد.

در ابتدا نیز نوزادان عقرب بدون دهن یا مقعد باز هستند. در نتیجه این زایمان عقرب مادر می میرد و دهها عقرب سفید رنگ و به ظاهر آرام و بی دردسر به جمعیت بندپایان کره زمینن افزوده می شود.

عقرب ها در سه سالگی به سن بلوغ می رسند و تا آن موقع باید بین ۸ تا ده بار پوست اندازی بکنند.عقرب ها معمولا موجودات منزوی هستند ولی در هنگام تولید مثل رفتارهای عجیبی را از خود نشان می دهند.در عقربها جنس نر قادر به شناسایی جنس ماده نیست و معمولا ماده ها جفت خود را انتخاب میکنند و نرها با انجام حرکات ویژه رقص مانندی خصوصیات برتر خود را به ماده ها نشان می دهند.

مراحل زایمان عقرب

image بی نظیرترین زایمان در جهان تولد عقرب های عجیب

پشت عقرب شکافته می شود تا بچه ها از آن خارج شوند

image بی نظیرترین زایمان در جهان تولد عقرب های عجیب

روز دوم هم بچه ها در حال خارج شدن هستند

image بی نظیرترین زایمان در جهان تولد عقرب های عجیب

روز سوم هم خروج بچه ها ادامه دارد

image بی نظیرترین زایمان در جهان تولد عقرب های عجیب

روز چهارم بچه ها خارج می شوند و پراکنده می گردند

image بی نظیرترین زایمان در جهان تولد عقرب های عجیب

روز پنجم؛ آخرین روز خروج بچه هاست و مادر همچنان پابرجاست

image بی نظیرترین زایمان در جهان تولد عقرب های عجیب

بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان می شود، بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر می گردد و درست می شود.

image بی نظیرترین زایمان در جهان تولد عقرب های عجیب