image بهترین زمان برای کاشت دانه ها برای سبزه سبز کردن

بهترین زمان برای کاشت سبزه که تا روز ۱۳ فروردین رشد کافی داشته باشند

▪ گندم = ۲۰ اسفند

▪ عدس = ۱۵ اسفند

▪ ماش = ۱۸ اسفند

▪ خرفه و شاهی = ۲۲ اسفند

▪ شنبلیله و ارزن = ۱۶ اسفند

دانه های که باید حدود ۶ تا ۸ ساعت خیس کنید

▪ یونجه ( مدت جوانه زدن : ۶-۵ روز )

▪ شنبلیله ( مدت جوانه زدن : ۴-۳ روز )

▪ تربچه ( مدت جوانه زدن : ۵-۴ روز )

▪ کنجد ( مدت جوانه زدن : ۲-۱ روز )

دانه هایی که باید حدود ۱۰ تا ۱۸ ساعت خیس کنید

▪ نخود ( مدت جوانه زدن : ۴-۳ روز )

▪ عدس ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز )

▪ ماش ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز )

▪ سویا ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز )

▪ آفتاب گردان ( مدت جوانه زدن : ۲-۱ روز )

▪ گندم ( مدت جوانه زدن : ۳-۲ روز )