image بهترین راه پاک کردن لکه توت سیاه از روی لباس

پاک کردن لکه توت

دست: لیمو رانصف کرده و آب آنرا روی دست بریزید و بسابید،سپس کمی نمک بریزید و بسابید.
لباس: لباس را با آب سرد شسته و سپس لکه را چند دقیقه درآب لیمو بخیسانید.