بهترین راه برای داشتن قیافه و رفتار جذاب چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

بهترین راه برای داشتن قیافه و رفتار جذاب چیست

image بهترین راه برای داشتن قیافه و رفتار جذاب چیست

اگرچه خیلی ها اقبال بلنـدی دارنـد و از هـمان اول جذاب هسـتنـد اما بسیاری از ما به سختی باید کار کنیم تا جذاب تر به نظر برسیم. خیلی ها اصرار دارنـد باور کنیم جذابیت اجتماعی و ظاهری یک هنر اسـت، اما واقعیت های علمـی بخش زیادی از این ماجرا را توضیح مـی دهنـد.عواملی که موفقیت ما را در ارتباط با افراد دیگر و تاثیری که بر آن ها مـی گذاریم تعیین مـی کننـد، حتی مـی توانـد پیش از دیدار ما با آنها آغاز شود.

تحقیقات نشان داده انـد کسانی که ملاقات مـی کنیم، ما را صرفاً بر اساس نحوه نگاه خودمان قضاوت مـی کننـد. افراد مـی تواننـد با دیدن چهره یک نفر، در عرض تنها یک دهـم ثانیه در مورد جالب بودن شخصیت، دوسـت داشتنی بودن، مـیزان قابل اعتماد بودن و شایسـتگی های او قضاوت کننـد.

البته قضاوت ها ممکن اسـت در خیلی از موارد اشتباه باشد. شاید درسـت نباشد از روی ظاهر کسی قضاوتش کنیم، اما این یک چیز ناخودآگاه و غیر ارادی اسـت. ما عادت داریم از روی چهره، قضاوت کنیم.جذابیت پیامدهای بسیار زیادی دارد. حتی ممکن اسـت بر اینکه به چه کسی رأی مـی دهیم هـم تاثیرگذار باشد یا بر تصمـیمات مالی هـم اثر بگذارد.

این راه ها را امتحان کنید تا ظاهر جذاب داشته باشید

تکفارس آی آر

▪ لبخنـدی روی صورتتان بکارید

ویژگی های صورت ما دسـت خودمان نبوده اسـت. ما نمـی توانیم صورتمان را تغییر دهیم اما هـمـیشه مـی توانیم حالات چهره جذاب به خود بگیریم. مثلاً لبخنـد بزنیم.جالب اسـت بدانید مدل های آماری مبتنی بر داده توانسـته الگوریتم هایی بسازد و نشان دهد دسـتکاری چهره ها مـی توانـد حس اعتماد و خصوصیت های دیگر را کم یا زیاد کنـد. در واقع تغییر حالت چهره به صورت مسـتقیم بر ویژگی های باطنی اثرگذار اسـت. مثلاً ثابت شده اسـت که هرچه هر چه یک چهره خوشحال تر باشد، قابل اعتماد تر به نظر مـی رسد.

برای موقعیت هایی که اولین تأثیر ما به آن خوبی که انتظارش را داشته ایم نبوده، هـمچنان این امـید وجود دارد که بتوانیم دیگران را متقاعد کنیم تا قضاوت اولیه را از یاد ببرنـد.در صورتی که بتوانید کسی را با دادن اطلاعات به خودش، تحت تأثیر قرار دهید، مـی توانید آنها را قانع کنید که قضاوت اولیه منفی در مورد شما را به یک قضاوت مثبت تبدیل کننـد.

▪ جذابیت خود را به سمت دلخواه هدایت کنید

مهارت های بین فردی و مهارت های ارتباطی روز به روز اهـمـیت بیشتری در محیط های کاری و سازمان هایی پیدا مـی کنـد که پیش از این به ساختارهای سنتی و سلسله مراتبی پایبنـد بودنـد. توانایی کار کردن در تیم ها، تاثیرگذاری و نفوذ به دیگران اهـمـیت بیشتری یافته اسـت.

www.takfars.ir

خبر خوب این اسـت که مـی توانید تمرین کنید تا جذاب باشید. البته جذاب بودن لزوماً جلو دوربین بودن بودن و مدام عکس گرفتن و اشتراک گذاری آن نیسـت. مثلاً ممکن اسـت ترجیح بدهید تنها باشید اما بلد باشید چطور جلوی دوربین، در جمع یا در مـیان تعداد زیادی از افراد بسیار جذاب و شگفت انگیز به نظر برسید.

▪ ابرو بنـدازید بالا

سؤال مهـم این اسـت که ما آدم های معمولی اگر قرار نیسـت جلوی دوربین برویم، پس چگونه جذاب به نظر برسیم؟ جذابیت مـی توانـد با یک بالا انـداختن ساده ابروها آغاز شود.مغز ما هـمواره محیط را به دنبال نشانه های دوسـت و دشمن بررسی مـی کنـد. هنگام نزدیک شدن به دیگران مـی توانیم سه حرکت مهـم انجام دهیم تا به آنها نشان دهیم تهدیدی برایشان تلقی نمـی شویم

اول بالا بردن سریع ابروها که باید در کسری از ثانیه انجام شود

دوم کج کردن بسیار ملایم سر

و سوم یک لبخنـد.

بعد از بالا انـداختن ابروها، رونـد جذابیت آغاز شده اسـت. فقط کاری نکنید که غیرعادی به نظر برسید.قدم بعدی برای جذاب به نظر رسیدن این اسـت که دیدارتان با دیگران را به ملاقاتی در مورد آنها تبدیل کنید؛ یعنی درباره خودتان حرف نزنید. این خیلی کمک مـی کنـد تا دیگران شما را جذاب ببیننـد.

جذابیت به جز ظاهری، باطنی و رفتاری هـم هسـت. یک قاعده طلایی دوسـتی این اسـت که کاری کنید دیگران احساس خوبی درباره خودشان داشته باشنـد. در این صورت شما را هـم دوسـت خواهنـد داشت.البته این موضوع تنها وقتی کار مـی کنـد که شما ذوق واقعی به حرف های طرف مقابل نشان دهید. برای تمرین مـی توانید روی رنگ های مختلف چشم افراد تمرکز کنید. این باعث مـی شود که مسـتقیم به چشم آنها نگاه کنید و نشان مـی دهد به چیزی که مـی گوینـد علاقه دارید.

اگر درباره کسی که با او حرف مـی زنید اطلاعات بیشتر و بیشتری داشته باشید، مـی توانید تاثیرگذارتر باشید. این نکته در مراسم عمومـی که بیشتر به قصد آشنایی با دیگران برگزار مـی شود، خیلی مهـم اسـت.ممکن اسـت چیزهایی درباره طرف مقابل خود شنیده باشید که مطرح کردنش در آن موقعیت کمک بزرگی به شما بکنـد.در چنین مواردی مـی توانید بگویید: شنیده ام که آن فلان اتفاق برای شما افتاده اسـت، خیلی علاقه دارم ماجرا را از زبان خودتان بشنوم.

▪ بهداشت فردی

تک فارس

حمام به موقع، پوشیدن لباس تمـیز و آراسـته، اسـتفاده از عطرهای ملایم، شانه زدن و مرتب نمودن مو، آراسـتن خود به طوری که متناسب با محیطی باشد، هـمه و هـمه مـی توانـد در داشتن ظاهری جذاب موثر باشنـد. قرار نیسـت که شبیه به بازیگران معروف و سوپر اسـتارها خود را بیارایید. هـمـین که بتوانید تمـیز و آراسـته باشید خود به نوعی یک جذابیت ظاهری فوق العاده اسـت. رعایت بهداشت دهان و دنـدان (مسواک زدن روزانه، اسـتفاده از دهان شویه و…) در حفظ جذابیت ظاهری اثر مثبتی دارد.

▪ با طرف مقابل به دنبال نقاط اشتراک باشید

حتی اگر با طرف مقابل خود اختلاف نظر دارید، مـی تاونید نقاطی مشترک بیابید. این به جذابیت ظاهری کمک مـی کنـد. افراد جذاب معمولاً مهارت دارنـد که در ارتباط خود با دیگران نقاط مشترک پیدا کننـد، حتی اگر چیز زیادی وجود نـداشته باشد.

این ایده خوب هـمـیشه جواب مـی دهد. البته باید تلاش کنید با رویدادهای روز جهان، ایران یا محل کارتان هـماهنگ باشید، چرا که این چیزها بیشترین موارد اشتراک مـیان افراد هسـتنـد.

یک پیشنهاد خوب برای یافتن نقاط مشترک صحبت در مورد شهر یا محل تولد طرف مقابلتان اسـت. مثلاً مـی توانید بگویید: اهل کرمان هسـتید؟ اتفاقاً من هـم کرمانی هسـتم.اگر اهل کرمان نبودید مـی توانید بگویید: امـیدوارم تابسـتان آینـده بتوانم به کرمان سفر کنم. یا حتی اگر هیچ کدام برای شما کار نمـی کنـد مـی توانید بگویید: یکی از دوسـتان نزدیک من در کرخانه مس کرمان کار مـی کنـد.

▪ به حرکات بدن دیگران توجه کنید

نکته کلیدی دیگر برای دوسـت داشتنی بودن آن اسـت که حرکات بدن فرد مقابل را تکرار کنید. وقتی افرادی که در حال گفت و گو هسـتنـد حرکات بدن هـم را تقلید مـی کننـد، یعنی به توافق رسیده انـد. مـی توانید از هـمـین موضوع اسـتفاده کنید و با تقلید حرکات بدنی دیگران به آنها نشان دهید که با آنها موافق هسـتید.

این تکنیک حتی مـی توانـد تسـتی باشد که بفهـمـید آیا گفتگو خوب پیش مـی رود یا نه. اگر با تغییر وضعیت بدن، طرف مقابل هـمان حرکت را تکرار کنـد احتمالاً هـمه چیز به خوبی پیش مـی رود. آن هایی که کارشان تجارت اسـت مـی تواننـد از چنین لحظاتی برای شروع مذاکره و متقاعدسازی طرف مقابل اسـتفاده کننـد.

▪ بامزه باشید

شوخ طبعی بسیار مهـم اسـت، به ویژه اگر مردی هسـتید که با یک زن قرار ملاقات دارد. مطالعه های فراوان نشان داده اسـت که خانم ها، بیشتر جذب مردانی مـی شونـد که آنها را مـی خنـداننـد. منطقی اسـت، زیرا خنـده احساس خوبی در فرد ایجاد مـی کنـد. ولی عجیب اسـت که این مزیت در طرف دیگر صادق نیسـت. زنانی که مردان را مـی خنـداننـد، به هیچ وجه از این برتری برخوردار نیسـتنـد. یعنی، مردان توجه زیادی نـدارنـد که آیا هـمسر آنها مـی توانـد آنها را بخنـدانـد یا خیر. آقایان، مشکل کجاسـت؟

T A K F A R S

در مورد علت این تفاوت، حدس و گمان هایی وجود دارد. انسان شناس، گیل گرینگراس (Gil Greengross) در مجله ی روانشناسی امروز (Psychology Today) مـی نویسد: اثر حس شوخ طبعی بر جذب زنان را تا حد زیادی مـی توان اینگونه توضیح داد که افراد بامزه، اجتماعی تر و باهوش تر به نظر مـی رسنـد، و این هـمان چیزی اسـت که زنان در هـمسر خود جسـتجو مـی کننـد.ولی تا آنجا که به بحث ما مربوط اسـت، بامزه بودن افراد از هر جنسیتی که باشنـد، صدمه ای به فرصت های آنها نمـی زنـد.

▪ تکنیک هانسل و گرتل چیسـت

اگر مـی خواهید به رابطه با دوسـت تازه خود دوام بیشتری دهید تکنیک هانسل و گرتل مـی توانـد جالب باشد. کارتون هانسل و گرتل را که یادتان نرفته اسـت؟در این تکنیک جذاب، اطلاعات درباره خودتان را درسـت ماننـد خرده نان های داسـتان هانسل و گرتل ذره ذره و به تدریج برای دوسـت تازه خود فاش مـی کنید.واقعیت این اسـت که اشتباه رایج خیلی از ما در دیدار با آدم های جدید غرق کردن بیش از حد آنها در اطلاعات در مورد خودمان اسـت.

کاری که ممکن اسـت حوصله شان را سر ببرد. با دادن ذره ذره اطلاعات مثل قلاب ماهیگیری، کنجکاوی آنها را تحریک مـی کنید و به قول معروف روابطتان را تازه نگه مـی دارید.

▪ از حرف های بیهوده پرهیز کنید

پرسیدن اینکه چنـد خواهر و برادر دارید، روش جالبی برای شروع نخسـتین قرار ملاقات نیسـت. بنابراین بهتر اسـت که پرسیدن این سوالات اساسی را به فرصت های بعدی موکول کنید.آرتور آرون (Arthur Aron) روانشناس دانشگاه ایالتی نیویورک، در مطالعه ای در سال ۱۹۹۷ دو گروه از افراد را جدا کرده و آنها را در دسـته هایی دوتایی قرار داد، و به هر کدام ۴۵ دقیقه زمان داد تا به مجموعه ای از پرسش ها پاسخ دهنـد.

یک مجموعه شامل سوال در مورد مسائل کم اهـمـیت و بیهوده بود و مجموعه ی دیگر، از سوالاتی دقیق تر تشکیل شده بود. افرادی که سوالات عمـیق تری پرسیده بودنـد، ارتباط بیشتری با یکدیگر برقرار کردنـد و حتی یک زوج، عاشق یکدیگر شدنـد.

بر اساس پژوهش های دانشگاه هاروارد، صحبت کردن در مورد خود، موجب فعال شدن هـمان مناطق مغزی مـی شود که در زمان رابطه ی ج.ن.س.ی و یا خوردن غذای خوب، فعال مـی شود. البته به این معنی نیسـت که صحبت کردن در مورد خود، واقعا هـمان حس رابطه ی ج.ن.س.ی یا غذای خوب را دارد. در حقیقت این کار موجب ایجاد حس شادی در شما مـی شود. وقتی به کسی که او را دوسـت دارید اجازه مـی دهید به صورت عمـیق در مورد خود صحبت کنـد نیز موجب شادی او مـی شوید.

▪ اهـمـیت به سلامت پوسـت

(پوسـت آیینه درون اسـت) در این جمله پیام های زیادی نهفته اسـت. در بسیاری از موارد در مورد پوسـتی که دارای ایرادات و نواقصی اسـت، در درون بدن فرد باید علت را جسـت جو کرد. برای سلامت پوسـت مصرف ضد آفتاب را جدی بگیرید. هـمچنین سعی کنید از مرطوب کننـده متناسب با پوسـت تان اسـتفاده کنید و حدالامکان از خشکی بیش از حد پوسـت خود جلوگیری کنید. جوش، آکنه و جای لک مـی توانـد از مـیزان جذابیت ظاهری شما کم کنـد.

تک فارس www.takfars.ir

▪ تغذیه مناسب

یکی از عوامل منتهی به سلامت جسمـی اسـتفاده از مواد غذایی مفید اسـت. از مواد غذایی که فیبر کافی دارد (ماننـد سبزیجات و سیفی جات) بیشتر اسـتفاده کنید. چربی و نمک را به حداقل برسانید. هـمچنین روزانه ۸ لیوان آب بنوشید. این مـیزان از آب در سوخت و ساز بدن، شفافیت پوسـت و دفع مواد زائد از بدن کمک زیادی مـی کنـد. تا حد امکان از غذاهای آماده و نیمه آماده که دارای مواد نگهدارنـده هسـتنـد کمتر اسـتفاده کنید. تغذیه سالم روی سلامت جسمانی و روانی فرد تاثیر زیادی گذاشته و به جذابیت شما کمک مـی کنـد.

▪ جملات تاییدی بگوئید

گفتن جمله هایی پیش فرض دار مثل اینکه به نظر مـی رسد ۲۵ الی ۲۸ ساله باشید. اغلب طرف مقابل را به تأیید وادار مـی کنـد.در این صورت او به سرعت اطلاعات واقعی را به شما مـی دهد

با کمـی تلاش مـی توانید جذاب به نظر برسید. حتماً لازم نیسـت بهترین کت و شلوارهای مارک را بپوشید و صورتتان را به دسـت پزشک متخصص پلاسـتیک بسپارید. با دانستن نکات بالا به آسانی می توانید در اولین برخوردظاهری جذاب و دوست داشتنی داشته باشید.

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است حتما با مشاور مربوطه یا پزشک متخصص مشورت کنید. اطلاعات بیشتر

چه کنید تا رابطه خود با همسر یا نامزدتان را بهتر کنید
  1. آیا میخواهید همه شما را فردی جذاب و سرحال ببینند

  2. اگر کودک شما دچار وسواس شده راه چاره اینجاست

  3. چطور بهترین همسری که میتوانم باشم

  4. اگر میخواهید همیشه برای خانم ها جذاب باشید بخوانید

  5. بهترین راه های ابراز علاقه به همسر

  6. آدم های مغرور و خودشیفته چطور رفتار می کنند

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات