image بافت دستبند دوستی مناسب برای تقدیم به عزیزان و دوستان

دستبندها با نخ های دمسه یا نخ های کاموا بی پرز بافته می شوند؛

که این مدل ۸ نخ لازم دارد و ۲ رنگ؛

ترتیب قرار گرفتن نخها یکی در میان سفید ،قرمز هست برای رج اول ؛

اولین دسته گره از سمت چپ،دومین و سومین دسته گره از سمت راست و آخرین دسته هم گره از سمت چپ میباشد(شکل A)؛

برای رج دوم نخ سر و ته را رها میکنیم و دسته ی اول گره چپ دسته دوم گره از راست و دسته ی آخر گره از چپ میزنیم(شکل B).

برای رج سوم همه ی دسته ها را گره از سمت چپ میزنیم(شکل C).

و برای رج چهارم باز نخ سر و ته را رها میکنیم و همگی را گره از سمت چپ می زنیم(شکل D).

image بافت دستبند دوستی مناسب برای تقدیم به عزیزان و دوستانبرای رج پنجم همگی گره از سمت چپ (شکل E)؛

در رج ششم باز نخ سر و ته رها میشود و همگی کره از سمت چپ میخورند (شکل F)؛

برای رج هفتم همگی گره از سمت چپ لازم دارند(شکل G) و رج آخر یا رج هشتم نیز نخ سر و ته را رها کرده و گره از سمت چپ می زنیم(شکل H).

image بافت دستبند دوستی مناسب برای تقدیم به عزیزان و دوستاندقت کنید همین ۸ رج را باید باز تکرار کنید با این تفاوت که ترتیب قرار گرفتن رنگهایتان تغییر میکند.

تک فارس » مطالب جالب » بافت دستبند دوستی مناسب برای تقدیم به عزیزان و دوستان