image بازی کودکان در یکی از پارک های شهر حلب سوریه