image بازدید دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از زندانی در انگلیس