درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

▪ یک شخصیت مهم به شما ابراز علاقه میکند: احترام و امتیاز

▪ دوستان به شما ابراز علاقه میکند : ناراحتی

▪ یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند :حقارت و شرمساری

▪ یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میکند :نتایج عالی در کارها

تک فارس » مطالب جالب » اگر در خواب کسی به شما اظهار علاقه کرد تعبیرش چیست