image اگر در خواب لاغری خود یا فرد دیگری را دیدیم تعبیرش چیست

آنلی بیتون میگوید:

▪دیدن زن لاغر در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن موقعیت‏ها و موفقیت‏هاى تازه‏اى در عشق است.

▪دیدن مردى لاغر در خواب، نشانگر این است که آرزوهاى قدیمى شما عاقبت پایان خوشى براى شما نخواهد داشت.

▪اگر ببینید که آدم لاغرى هستید، یعنى به چیزهایى که دوست دارید مى‏رسید.

▪اگر در خواب دیدید که زیادتر از حد معمول لاغر هستید، بدانید که دچار مشکلات زیادى مى‏شوید.