image اگر در خواب با آدم مودبی برخورد کنیم تعبیرش چیست

اگر در خواب خود آدم مودبی دیدید یا با آدم مودبی برخورد داشتید تعبیرش این است که:

▪لیلا برایت می‏گوید:

دیدن آدم مؤدب در خواب، دلالت بر این دارد که خبر غمگین ‏کننده‏اى شما را آزار خواهد داد.