▪اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عکسهای آلبوم است ، نشانه آن است که به زودی همسری دلخواه خواهد یافت.

▪دیدن آلبوم عکس در خواب ، نشانه خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است.

تک فارس » مطالب جالب » اگر در خواب آلبوم عکس ببینیم چه تعبیری دارد