image اگر خواب دیدید تعادل خود را از دست داده اید تعبیرش این است که

*اگر خواب ببینید دیگران به گونه ای تعادل خود را از دست می دهند ، نشانه آن است که از بی دقتی و غفلت دیگران بهره می گیرید.

*اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، نشانه آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد.