image اگر آدم خودخواه و بی ادبی را می شناسید اینطور با او رفتار کنید

۱- نادیده گرفتن: یکی از شگردهای موفق در مواجه با افراد بی‌ادب بی‌توجهی به آن‌ها است. افراد بی‌ادب اغلب از آزار دیدن و ناراحتی دیگران خشنود می‌شوند. آنان می‌خواهند جنجال به راه بیندازند و توجه‌ها را به خودشان جلب کنند. بنابراین بی‌توجهی به این افراد با احتمال بیشتری نسبت به درگیر شدن با آنان باعث می‌شود، آنان دست از کارهایشان بردارند.

۲- تذکر دادن: گاهی رفتار بی‌نزاکت یک فرد ناشی از ناآگاهی اوست و دادن تذکر به او ممکن است مشکل را حل کند. البته باید تذکر دادن را به شیوه‌ای ملایم و دوستانه انجام دهید تا باعث برآشفتگی طرف مقابل نشوید.

۳- آماده بودن: اگر واقعاً بخواهید با افراد خودخواه بر سر رفتارشان درگیر شوید، باید خودتان را آماده یک جدال پرجنجال و آزارنده کرده باشید‍، جدالی که درنهایت ممکن است با آشفتگی بیشتر شما پایان یابد.

۴- پشتیبان پیدا کردن: اگر تذکرهای فردی‌تان باعث توقف رفتار فرد خودخواه نمی‌شود، بهتر است از پشتیبانی افراد دیگری که متوجه بی‌ادبانه بودن این رفتار هستند، استفاده کنید.

۵- قانع شدن: توانایی‌های شما حدود معینی دارد و شما نمی‌توانید جلوی همه افراد خودخواه را بگیرید. حتی اگر چنین افرادی به‌ظاهر موفق شوند، باید درک اخلاقی خود از درستی و نادرستی را حفظ کنید.

تک فارس » روانشناسی » اگر آدم خودخواه و بی ادبی را می شناسید اینطور با او رفتار کنید