▪ کلاه های قلاب دوز تپل آسان در ۳۰ دقیقه

image استفاده های جالبی که می توان با لباس های بافت کهنه انجام داد

▪ دستکش های زینت یافته که خودتان می توانید درست کنید

image استفاده های جالبی که می توان با لباس های بافت کهنه انجام داد

▪ چگونگی ساخت یک کلاه از یک پولیور قدیمی

image استفاده های جالبی که می توان با لباس های بافت کهنه انجام داد

▪ چگونگی تبدیل کردن پولیور قدیمی به دستکش های جدید

image استفاده های جالبی که می توان با لباس های بافت کهنه انجام داد

▪ پولیور منگوله دار گرم و راحت که خودتان می توانید درست کنید

image استفاده های جالبی که می توان با لباس های بافت کهنه انجام داد

▪ ساخت یک بالاپوش کش بافت و جوراب بلند از یک پولیور قدیمی

image استفاده های جالبی که می توان با لباس های بافت کهنه انجام داد

▪ روکش خز دار مصنوعیِ چکمه که خودتان می توانید درست کنید

image استفاده های جالبی که می توان با لباس های بافت کهنه انجام داد

▪ سر چکمه های آسان- الهام بخش برای ساخت

image استفاده های جالبی که می توان با لباس های بافت کهنه انجام داد

▪ جوراب های بلندی که خودتان می توانید درست کنید

image استفاده های جالبی که می توان با لباس های بافت کهنه انجام داد