اولین مدل از وسایل غواصی نامید که در سال ۱۸۸۲ تولید شد.

image آیا ۱۰۰ سال پیش لباس غواصی بوده است

مفاصل این لباس که برای جلو گیری از ورود آب چند تکه طراحی شده بودند در زیر آب بسیار سخت حرکت می‌کردند و با اینکه وزن اجسام در زیر آب کمتر می‌شود اما باز هم تنها مردان پرزور می‌توانستند این آدم آهنی را بر تن کنند.

image آیا ۱۰۰ سال پیش لباس غواصی بوده است

image آیا ۱۰۰ سال پیش لباس غواصی بوده است

image آیا ۱۰۰ سال پیش لباس غواصی بوده است