مطالعه کردن در تاریکی با یک منبع نور ضعیف باعث آسیب چشم ها نمی شود، اما کار مطالعه را سخت می کند.

چشم ها در شبکیه دارای دو نوع گیرنده های نوری هستند که شامل استوانه ها و مخروط هاست. سلول های مخروطی برای کار مطالعه و تشخیص دادن رنگ ها است و سلول های استوانه ای برای تشخیص حرکات چشم ها و دید بهتر در تاریکی است. در واقع سلول های استوانه ای عامل شناسایی نور کم است.

زمانی که چراغ ها خاموش می شوند، چشم ها سلول های مخروطی را کنار گذشته و از استوانه ای ها استفاده می کنند. این سلول ها برای مطالعه مناسب نیستند، اما باعث ضعیف شدن و آسیب به چشم ها هم نمی شوند. تنها مشکل ناشی از مطالعه در تاریکی، خستگی چشم است.