image آیا برای شما مهم است تفاوت کارد کرد ترمز معمولی و abs را بدانید