گروه صنایع غذایی حق شناس سنجابک استخدام می نماید.

▪ ویزیتور آشنا به مناطق تهران، البرز و حومه با سابقه کار مرتبط

حقوق ثابت + پورسانت عالی + بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی (حق ناهاری ، ایاب و ذهاب و …)

حداقل دریافتی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

▪ سوپروایزر آشنا به مناطق تهران و البرز با سابقه کار مرتبط

آشنا به کامپیوتر و نرم افزارهای پخش

حداقل دریافتی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

▪ سرپرست شهرستان با سابقه کار مرتبط و آشنا به کامپیوتر

▪ راننده با پیکان وانت مسقف آشنا به پخش مویرگی و مواد غذایی

نرجیحا با پلاک عمومی زرد رنگ

تلفن تماس : ۶۶۰۹۷۷۵۰ – ۶۶۰۹۷۷۵۶