_ وقتی میخواهید چتری هایتان را کوتاه کنید اول موهایتان را خشک کنید زیرا اگر موهایتان خیس باشد بعد از قیچی کردن وقتی خشک بشود موها جمع شده و بالا می رود و چتری هایتان کوتاه تر ااز اندازه دلخواه تان میشود.

_ برای کوتاه کردن چتری حتمأ از قیچی مخصوص مو استفاده کنید.

_ قیچی را به همیشه به حالت عمودی نگه دارید.

_ موهای چتری را به چند قسمت تقسیم کنید. _ اولین قسمت را بالا بیاورید بپیچانید بعد با قیچی به حالت عمودی و کمی زاویه دار کمی از نوک آن را کوتاه کنید.

_ بقیه موها را به همین ترتیب کوتاه کنید.

_ در آخرین مرحله دقت کنید که همه قسمتها را به یک اندازه کوتاه کرده اید یا نه . اگر مساوی نیستند آنها را به یک اندازه در بیاورید.

تک فارس » آرایشی » آموزش کوتاه کردن چتری های جلوی موی سر