-نیت کنید و پس از نوشیدن قهوه نعلبکی را روی فنجان گذاشته و آرام برگردانید.

-چند دقیقه بعد فال شما ظاهر می شود. شما می توانید از روی فنجان یا نعلبکی فال خود را بخوانید.

-فنجان را روی دست راست خود بگیرید با قطر فرضی آنرا به ۴ بخش تقسیم کنید حال هر تکه شامل علائم نمادینی است که می توانید آنها را با سمبل های مصور پایین تعبیر کنید.

image آموزش کامل و واقعی تعبیر فال قهوه با عکس

image آموزش کامل و واقعی تعبیر فال قهوه با عکس

image آموزش کامل و واقعی تعبیر فال قهوه با عکس

image آموزش کامل و واقعی تعبیر فال قهوه با عکس

image آموزش کامل و واقعی تعبیر فال قهوه با عکس

image آموزش کامل و واقعی تعبیر فال قهوه با عکس

image آموزش کامل و واقعی تعبیر فال قهوه با عکس

image آموزش کامل و واقعی تعبیر فال قهوه با عکس

image آموزش کامل و واقعی تعبیر فال قهوه با عکس

تک فارس » مطالب جالب » آموزش کامل و واقعی تعبیر فال قهوه با عکس