برای پوشاندن جای میخ روی دیوار می توانید از خمیر دندان استفاده کنید. این ابزار کاربردی که در هر خانه ای استفاده می شود این بار قرار است به جای سفید کردن دندانتان دیوار را سفید کند. سوراخ هایی که از میخ یا پیچ های مختلف روی دیوار خانه شما پدید آمده اند به سادگی با خمیر دندان پر می شود.

قطعا می دانید که نیاز به یک خمیر دندان سفید دارید. به کمک گوش پاک کن سوراخ را با خمیر دندان پر کنید.

این نکته را هم بدانید که خمیر دندان کمی که در معرض هوا قرار می گیرد منقبض شده و حجمش کم می شود. پس لازم است در مراحل مختلف این کار را انجام دهید تا جای میخ روی دیوار به خوبی پوشانده شود.

تک فارس » دکوراسیون » آموزش پرکردن جای میخ و پیچ در دیوار به سادگی با خمیر دندان