ابتدا دو سر مقابل دستمال سفره را به هم وصل کنید تا مانند تصویر زیر شود.

image آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیکimage آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک

ضلع پایینی مثلث را به دو قسمت تقسیم کرده و دستمال را از آن قست به صورت شکل بالا، تا کنید.

image آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک

دستمال تا شده را برگردانده و مطابق شکل بالا آن را تا کنید.

image آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک

گوشه های دستمال سفره را به سمت زیر تا کنید و در نهایت مانند عکس زیر دستمال شما آماده است

image آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک