مانند الگو ۶ عدد گلبرگ کوچک را کنار هم گذاشته به طوری که لبه ها روی هم قرار بگیرد .

image آموزش ساخت سنجاق سینه زیبای گل با فوتر

کناره هایی که روی هم قرار گرفته را می چسبانیم .

image آموزش ساخت سنجاق سینه زیبای گل با فوتر

گلبرگ های بزرگ را نیز ۶ تایی به هم می چسبانیم .

گلبرگ های آماده را روی هم می چسبانیم به طوری که گلبرگ های رویی بین دو گلبرگ زیری قرار بگیرد .

حال گلبرگ ها را روی دایره می چسبانیم .

image آموزش ساخت سنجاق سینه زیبای گل با فوتر

در پشت آن سنجاق یا گیره می چسبانیم برای وصل به لباس .

image آموزش ساخت سنجاق سینه زیبای گل با فوتر

تک فارس » آرایشی » آموزش ساخت سنجاق سینه زیبای گل با فوتر