این کلاه را با نخ پشمی برای زمستان و نخهای نازک تر برای پاییز با طرحهای ساده یا راه راه ببافید. تمام مدلها به وسیله کم و زیاد کردن دانه ها فرم داده می شوند.

اندازه پیرامون سر : اندازه های ۵/۴۵ ، ۵۱ ، ۵۶ ، سانتیمتر.

مواد مورد نیاز :image آموزش دقیق بافت کلاه دخترانه برای نوزادان

از رنگهای صورتی روشن و ارغوانی هر یک ۱ کلاف ۵۰ گرمی، میل شماره ۳ و ۶

مقیاس : ۲۲ دانه و ۲۸ رج با بافت صاف و میل شماره ۶= ۱۰ سانتیمتر

روش بافت کلاه

با میل شماره ۳ و نخ صورتی روشن ۹۱، ۱۰۱ و ۱۱۱ دانه سر بگیرید.

رج ۱: (سمت رو) ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو، ۱ دانه از زیر، از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۲ : ۱ دانه از رو، ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.

این ۲ رج را ۲ بار دیگر تکرار کنید. سپس با میل شماره ۶ و نخ ارغوانی طرح راه راه ۴ رج ارغوانی، ۴ رج صورتی روشن تماماً ببافید.

رج اضافه کردن : (۵، ۵، ۶) دانه از زیر ببافید ۱ دانه اضافه کنید ۴، ۵، ۵ دانه از زیر ببافید ۱ دانه اضافه کنید) ۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۱۱۱ ، ۱۲۱، ۱۳۱ با رج از رو شروع کنید و ۱۱ رج بافت صاف را ببافید.

رج اضافه کردن: (۶ ، ۶ ، ۷ دانه از زیر ۱ دانه اضافه کنید ، ۵ ، ۶ ، ۶ دانه از زیر ۱ دانه اضافه کنید) ۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۵۱ دانه ۹، ۱۱ ، ۱۳ رج بافت صاف ببافید.

در سومین اندازه فقط ………….

رج کم کردن : (۱۳ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید) ۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۱۴۱ دانه ۳ رج بافت صاف ببافید.

در دومین و سومین اندازه فقط ………….

رج کم کردن : (۱۲ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید) ۱۰ بار ، ۱ دانه از زیر= ۱۳۱ دانه ۳ رج بافت صاف ببافید.

در تمام اندازه ها …………….

رج کم کردن : (۱۱ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید) ۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۱۲۱ دانه ۳، ۳، ۱ درج ببافید.

رج کم کردن ۱۰ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید) ۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۱۱۱ دانه ۳ ، ۱ ، ۱ رج ببافید.

رج کم کردن : (۹ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید) ۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۱۰۱ دانه، ۱ رج از رو ببافید.

رج کم کردن : (۸ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید) ۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۹۱ دانه ۱ رج از رو ببافید.

رج کم کردن : (۷ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید) ۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۸۱ دانه ۱ رج از رو ببافید.

رج کم کردن : (۶ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید)۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۷۱ دانه ۱ رج از رو ببافید.

رج کم کردن : (۵ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید )۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۶۱ دانه ۱ رج از رو ببافید.

رج کم کردن : ( ۴ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید)۱۰ بار، ۱ دانه از زیر= ۵۱ دانه ۱ رج از رو ببافید.

رج کم کردن : (۳ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید) ۱۰ بار ، ۱ دانه از زیر= ۴۱ دانه .

رج کم کردن : ۱ دانه از رو، (۲ دانه را با هم از رو ببافید، ۲ دانه از رو) ۱۰ بار= ۳۱ دانه

رج کم کردن : (۱ دانه از زیر، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید) ۱۰ بار، ۱ دانه از زیر = ۲۱ دانه

رج کم کردن : ۱ دانه از رو، (۲ دانه را با هم از رو ببافید) ۹ بار، ۲ دانه از رو=۱۲ دانه را قطع کنید و از داخل ۱۲ دانه باقیمانده عبور دهید.