روبان زرد را روی قسمت طولش تا بزنید این جوری یک مربع با طول و عرض مساوی به دست می آید مربع را روی قطرش تا بزنید تا به شکل مثلث شود!

سه گوشه مثلث را بهم برسانید و جمع کنید.

image آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

با چسب حرارتی این قسمت را بچسبانید.

image آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

از روبان بنفش و مشکی هم همین تکه را بسازید فقط مثلث مشکی کوچکتر و روی مثلث بنفش قرار می گیرد.

image آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

به این شکل!

image آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

این هم پرچم بنفشه است!

image آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

پرچم را وسط گل بچسبانید.

image آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

با سه گلبرگ بنفش و دو گلبرگ زرد بنفشه را بسازید!

image آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

image آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

image آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

تک فارس » مطالب جالب » آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان