۱.شانه های خود را ریلکس نگه دارید . به آرامی سر خود را به سمت شانه خم کنید .

۲. ۱۰ تا ۲۰ ثانیه نگه دارید .

۳. تمرین را برای سمت دیگر انجام دهید .

نکات تمرین :

برای اجرای تمرین ضربه نزنید .

نام تمرین : کشش گردن به جانب

نوع تمرین : کششی

عضلات اصلی : گردن

تک فارس » پزشکی سلامتی » آموزش تصویری کشش گردن به جانب