در عکس به ترتیب از چپ به راست

▪ کار خود را با ناخن های کاملا تمیز بدون جای لاک قبلی و همچنین بدون سطح چرب شروع کنید.

▪ می توانید برای جلوگیری از شکستگی و .. یک لایه برق ناخن بزنید. بگذارید تا خشک شود.

▪ یک قطره لاک را در مرکز ناخن،کمی بالاتر از ریشه ناخن قرار دهید.

▪ با دقت کمی آن قطره را به سمت ریشه هل دهید و فضای خالی بسیار اندکی را باقی بگذارید.

▪ اکنون قلم خود را به سمت بالاحرکت دهید و تا نوک ناخن به صورت مستقیم لاک بزنید.

image آموزش تصویری و مرحله ای لاک زدن به طور مرتب و حرفه ای

در عکس به ترتیب از چپ به راست:

▪ دوباره به پایه ناخن بازگردید و قلمو را به صورت منحنی در انحنای ناخن حرکت دهید. مسیر قلمو در تصویر با فلش مشخص شده است.

▪ پس از کشیدن انحنا دوباره قلمو را صاف کرده و تا انتهای ناخن لاک را پوشش دهید.

▪ مرحله ۶ را تکرار کنید ولی این کار را با سمت دیگر ناخن انجام دهید.

▪ مرحله ۷ را تکرار کنید ولی با دیگر سمت ناخن انجام دهید.

▪ در صورت لزوم دومین یا سومین لایه لاک را بزنید و در انتها از برق ناخن استفاده کنید.

image آموزش تصویری و مرحله ای لاک زدن به طور مرتب و حرفه ای

تک فارس » آرایشی » آموزش تصویری و مرحله ای لاک زدن به طور مرتب و حرفه ای