روی دو طرف کاغذ طراحی شده را در اندازه های ۳-۵ و ۴-۵ سانتیمتر نقطه گذاری کنید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

نقطه ها را به هم متصل کنید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

دو طرف دیگر کاغذ را در اندازه های ۲-۵ و ۹-۵ سانتیمتر نقطه گذاری کنید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

نقطه ها را به هم متصل کنید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

یک طرف قسمت خط کشی شده را یک نیم دایره کوچک بکشید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

قسمت هایی که در تصویر خط کشی شده را قیچی کنید و خطوط خط کشی شده را پاک کنید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

قلب را برداشته و دو نیم کنید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

گام نهم: نصف قلب را با فوم چسبی روی کاغذ طرح دار بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

و نصف دیگر قلب را روی نوار سبز بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

قسمت های اضافی را ببرید و روی کاغذ طرح دار چند عدد فومی چسبی بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

سپس کاغذ قرمز را روی کاغذ طرح دار بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

انتهای نوار سبز را به شکل اریب برش بزنید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

سپس کارت را روی یک کاغذ زرد بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

اکنون کارت تبریک زیبای ما برای هدیه دادن آماده است.

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

وسایل مورد نیاز:

مداد

قیچی

خط کش

کاتر

فوم چسبی

کاغذ طرح دار و ساده

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن