image آموزش تصویری خط چشم کشیدن برای چشم های تک پلکی

چشم های تک پلکی

چشم های تک پلکی هم میتوانند خط چشم بزنند. از گوشه داخلی چشم یک خط باریک بکشید و همچنان که به گوشه خارجی نزدیک می شوید خط چشم را پهن تر کنید.

برای آرایش چشمان می توان از خط چشم های مختلف استفاده کرد و نکته ای که زیبایی را دوچندان میکند،توجه به مدل چشم است.