image آموزش تصویری تهیه سالاد برای ودکان با تربچه موشی

از تربچه هایی استفاده کنید که دم دارند و کمی کشیده هستند.زیر تربچه ها را یک برش کوچک داده تا این موش ها بتوانند داخل ظرف بنشینند.

image آموزش تصویری تهیه سالاد برای ودکان با تربچه موشی

سپس برش کوچک را از وسط نصف کنید طوری که یک قسمت کمی بزرگتر از قسمت دیگر باشد.

سپس قسمت بزرگتر را دو نیم کنید و سر موشها رو با چاقو برش دهید و گوشها را در جای خودشان قرار دهید.

image آموزش تصویری تهیه سالاد برای ودکان با تربچه موشی

برای چشمها هم می توانید از فلفل سیاه استفاده کنید. فلفل سیاه را نصف کرده و به جای چشم ها از آن استفاده کنید.

image آموزش تصویری تهیه سالاد برای ودکان با تربچه موشی