آسایش و داشتن رفاه در خواب نشانه و تعبیر چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آسایش و داشتن رفاه در خواب نشانه و تعبیر چیست

▪دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان ، نشانه آن است که به لذت های فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.

▪اگر خواب ببینید در آسایش و نعمت به سر می برید ، نشانه آن است که به کارهای مخاطره آمیز ولی دوست داشتنی دست خواهید زد و با مردی شاد و مرفه همنشین خواهید شد.

عکس های عجیب از یک ماهی شبیه به انسان

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات