image آزاد شدن در خواب چه معنی و تعبیری دارد

*حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند که آزاد شد، یا کسی او را آزاد کرد

دلیل کند که اگر بیمار بود،شفا یابد

و اگر وام دار بود، وامش گذارده شود

و اگر حج نکرده باشد، بگذارد

و اگر بنده بود، آزاد شود

و اگر گناهکار بود، توبه کند

و اگر غمگین بود شادمان شود و از غم فرج یابد

و اگر عبوس بود، خلاص یابد.

و علی الجمله آزادی درخواب به غایت نیکو و پسندیده است.