موارد مصرف

کاهش علائم سرماخوردگی (ترکیب استامینوفن، پسودوافدرین، دیفن هیدرامین، کلرفنیرامین، دکسترومتورفان و فنیل افرین)

مقدار مصرف

۱قرص هر ۴تا ۶ ساعت تجویز می شود.