عکس, چطور بفهمیم که در طول روز آب کافی می نوشیم یا نه