عکس, منظره ای زیبا از غروب خروشید در جزیره کرس فرانسه