در معماری مدرن به مانند معماری سنتی ایران ، فضای زیادی را به فضای سرویس بهداشتی اختصاص می دهند . موردی که امروزه با توجه به کوچک شدن ساختمان ها بسیار کم ، با آن مواجه هستیم .

عکس, مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

عکس, مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

عکس, مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

عکس, مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

عکس, مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

عکس, مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

عکس, مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

عکس, مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

عکس, مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

عکس, مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها