عکس, عکس دیدینی برخورد رعد و برق به برج خلیفه دوبی