عکس, عکس حباب‌های هوا درون بلورهای اسید اسکوربیک ذوب‌شده با بزرگنمایی