عکس, عکس جالب فسیل 150 میلیون ساله لاک پشت موزه بامبرگ آلمان