ابتدا دو سر مقابل دستمال سفره را به هم وصل کنید تا مانند تصویر زیر شود.

عکس, آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیکعکس, آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک

ضلع پایینی مثلث را به دو قسمت تقسیم کرده و دستمال را از آن قست به صورت شکل بالا، تا کنید.

عکس, آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک

دستمال تا شده را برگردانده و مطابق شکل بالا آن را تا کنید.

عکس, آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک

گوشه های دستمال سفره را به سمت زیر تا کنید و در نهایت مانند عکس زیر دستمال شما آماده است

عکس, آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک


باز نشر : تک فارس
در صورتی که شما نسبت به محتوای این پست، حق کپی رایت دارید اطلاع دهید